Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego, kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet.
 3. PozyskajDane.pl jest narzędziem (parser) do automatycznego pozyskiwania (ekstrakcji) danych (np. dane kontaktowe) z plików życiorysów zapisanych w formacie DOC, DOCX, PDF, ODT, RTF, JPG i innych oraz bezobsługowego dodawania ich do systemu zarządzania rekrutacją.
 4. PozyskajDane.pl i inne usługą sieciową dostępną pod adresem www.pozyskajdane.pl
 5. Usługi sieciowe PozyskajDane.pl są świadczone przez TeamQuest sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 49 lok. 29, 00-697 Warszawa (Administrator).
 6. Korzystanie z PozyskajDane.pl jest możliwe w poprzez wersję Demo i w ramach usługi API.
 7. Korzystanie z usług PozyskajDane.pl polega na odpłatnym, realizowanym przez Użytkownika uruchomieniu usługi, w wyniku czego Użytkownik otrzymuje bazę danych w formacie XML zawierająca informacje uzyskane z plików będących przedmiotem analizy.
 8. Korzystanie z wersji Demo jest bezpłatne.

Korzystanie z PozyskajDane.pl przez Użytkowników.

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z PozyskajDane.pl jest zawarcie umowy (link) oraz rejestracja Użytkownika i utworzenie konta użytkownika za pośrednictwem formularza rejestracyjnego. Użytkownik może mieć tylko jedno konto.
 2. Zawarcie Umowy nie jest wymagane w przypadku wyłącznego korzystania z wersji Demo.
 3. Użytkownikiem API PozyskajDane.pl mogą być wyłącznie podmioty posiadające numer identyfikacyjny REGON, które zostały wpisane do rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego lub do ewidencji działalności gospodarczej.
 4. Korzystanie z usług PozyskajDane.pl wymaga spełnienia przez Użytkownika minimalnych warunków technicznych:
  • komputer,
  • łącze internetowe pozwalające na transmisję.
 5. Administrator dokłada starań by zapewnić najwyższą jakość świadczonych usług, jednak z uwagi na uwarunkowania techniczne Administrator nie jest w stanie zagwarantować 100% skuteczności ekstrakcji danych, gdyż ta zależy od czynników zewnętrznych w szczególności jakości plików będących przedmiotem ekstrakcji (rozdzielczość, rodzaj formatowania itp.).
 6. Z uwagi na powyższe przed zawarciem Umowy zaleca się skorzystanie z bezpłatnej wersji Demo celem ustalenia czy poziom usług świadczonych przez Administratora jest zadowalający.
 7. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkownika usług PozyskajDane.pl do ekstrakcji danych o charakterze bezprawnym, w szczególności:
  • do ekstrakcji dokumentów innych niż życiorysy (CV) lub listy motywacyjne potencjalnych kandydatów do pracy,
  • do ekstrakcji dokumentów zawierających dane osobowe, co do których Użytkownik nie jest administratorem, ani nie zostały mu one powierzone zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 j.t.).
 8. Zabronione jest prowadzenie przez Użytkownika działań mających na celu bezprawne korzystanie z usług PozyskajDane.pl lub działań zmierzających do destabilizacji pracy serwisu PozyskajDane.pl.
 9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że usługa PozyskajDane.pl nie gromadzi ani nie przechowuje w żaden sposób danych, które były przedmiotem usługi – zarówno plików przeznaczonych do ekstrakcji jaki i danych wynikowych. Dane te nie podlegają też zabezpieczeniu w postaci utworzenia kopii zapasowej.
 10. Z uwagi na zapis ust. 17 Użytkownik jest zobowiązany do dochowania szczególnej staranności poprzez zapewnienie sobie we własnym zakresie kopii danych będących przedmiotem ekstrakcji.
 11. Administrator może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub Usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.

III. Opłaty

 1. Dostęp Usług API podlega opłacie.
 2. Opłata jest ustalana przez Użytkownika i Administratora w Umowie.
 3. Opłata wnoszona jest z góry po zawarciu Umowy.
 4. Opłata stanowi wynagrodzenie Administratora za gotowość do świadczenia usług w zakresie określonym Umową.
 5. Zaprzestanie przez Użytkownika korzystania z Serwisu po uiszczeniu opłaty nie uprawnia do zwrotu całości ani jakiejkolwiek części uiszczonej opłaty.

IV. Płatności

 1. Płatności dokonywane są przez Użytkowników w następujący sposób:
  • przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany w dokumencie proforma.

V. Odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:
  • jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z korzystaniem z Serwisu – praw osób trzecich,
  • szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Administratora lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Administrator nie był w stanie zapobiec,
  • problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi poprawne korzystanie ze Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług,
  • jakiekolwiek szkody spowodowane wprowadzeniem treści zamieszczonych w Serwisie w życie,
  • jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

VI. Reklamacje

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem serwisu w terminie 7 dni licząc od dnia, w którym doszło do zdarzenia będącego przyczyną reklamacji na adres pocztowy TeamQuest Łukasz Łukaszewicz, Al. Jerozolimskie 49 lok. 29, 00-697 Warszawa lub adres poczty elektronicznej adres email.
 2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię, nazwisko lub firmę Użytkownika, adres pocztowy, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacja rozpatrywana jest przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty skutecznego jej złożenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji należy niezwłocznie powiadomić Użytkownika ją składającego.
 4. Reklamację wniesioną po terminie określonym w ust. 16 oraz będąca następstwem niezastosowania się do niniejszego Regulaminu pozostawia się bez rozpoznania, o czym Administrator niezwłocznie powiadamia Użytkownika.

VII. Dane osobowe

 1. Rejestrując się i zakładając konto użytkownika Użytkownik będący osobą fizyczną, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne i będą wykorzystane wyłącznie do zrealizowania usługi.
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 3. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
 4. Administrator udostępniając narzędzie do ekstrakcji danych, nie staje się administratorem danych osobowych osób których pliki będą przedmiotem ekstrakcji ani dane te nie są powierzane Administratorowi do przetwarzania. Administratorem danych osobowych lub przetwarzającym dane osobowe zawarte w plikach poddanych ekstrakcji pozostaje podmiot korzystający z narzędzia PozyskajDane.pl

VIII. Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 2. Postanowienia niniejszego Regulamin podlegają prawu polskiemu.
 3. Użytkownicy Serwisu mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.09.2014.