Umowa używania usług online pozyskajdane.pl

Usługodawca:

TEAMQUEST Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 49 lok.29 (00-697) zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000388856, REGON 14297920600000, NIP 7010304917, wysokość kapitału zakładowego wpłaconego w całości 50 000 PLN, Reprezentowany przez Łukasz Łukaszewicz - prezes zarządu

Usługobiorca:

............................................, z siedzibą w .................... ul. ............................ NIP ........................,

§ 1

 1. Przedmiotem Umowy jest ustalenie zasad korzystania z usług online pozyskajdane.pl oraz udzielenie licencji na korzystanie z serwisu pozyskajdane.pl.
 2. Usługodawca oświadcza, że jest autorem narzędzia do ekstrakcji danych dostępnego pod adresem pozyskajdane.pl (Usługa).
 3. Usługodawca oświadcza, że przysługują mu wobec serwisu pozyskajdane.pl wyłączne i nieograniczone terytorialnie prawa autorskie osobiste i majątkowe. Usługodawca zapewnia, iż pozyskajdane.pl nie jest obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich.
 4. Zakup subskrypcji pozyskajdane.pl równoznaczny jest z akceptacją warunków niniejszej Umowy i Regulaminu świadczenia usług pozyskajdane.pl i nakłada na Klienta obowiązek przestrzegania zasad w tym Regulaminie określonych. Regulamin stanowi integralną całość z Umową.
 5. W przypadku jeśli postanowienia Umowy będą odmienne od postanowień Regulaminu pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.
 6. Klient poprzez zaakceptowanie Umowy i Regulaminu zawiera z Usługodawca umowę o świadczenie usług.

§ 2

 1. Korzystanie z Usługi następuje poprzez stronę internetową pozyskajdane.pl.
 2. Klient, za pośrednictwem strony internetowej ma prawo do:
  • a. Wprowadzania danych,
  • b. Otrzymania danych wynikowych.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do dochowania staranności w zapewnieniu Klientowi:
  • a. Prawidłowego działania narzędzia pozyskajdane.pl,
  • b. Zabezpieczenia serwerów wykorzystywanych przez narzędzie pozyskajdane.pl przed ingerencją osób trzecich i ujawnieniem ich na zewnątrz (powyższe nie dotyczy zabezpieczenia przed osobami które weszły w posiadanie haseł i loginów do Usługi z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy).
 4. Bazy danych w rozumieniu ustawy o ochronie baz danych powstałe w wyniku korzystania z Usługi są własnością Klienta.
 5. Strony oświadczają, że wszelkie dane przetwarzane przy wykorzystaniu Usługi stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Klienta w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

§ 3

 1. Wykupienie przez Klienta dostępu do Usługi jest równoznaczne z udzieleniem przez Usługodawcę (jako Licencjodawcę) niewyłącznej, nieprzenaszalnej licencji na korzystanie z Usługi zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w Regulaminie.
 2. Licencja udzielona zostaje na czas określony, odpowiadający okresowi wykupionego przez Klienta dostępu do Usługi.
 3. Licencja jest odpłatna; wykupienie dostępu Usługi równoznaczne jest z uiszczeniem wynagrodzenia z tytułu niniejszej Licencji w zakresie, jaki odpowiada wykupionej Usłudze. Opłata licencyjna zawarta jest w cenie Usługi.
 4. Klient jest uprawniony do udostępniania osobom trzecim dostępu do swojego konta wówczas jednak Klient odpowiada za działania takich osób jak za swoje własne.
 5. Klient nie jest uprawniony do:
  • a. Udzielania sublicencji,
  • b. Przeniesienia praw wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.
 6. Każde naruszenie praw autorskich przez Klienta spowoduje odpowiedzialność cywilną i/lub karną z tego tytułu, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 ze zmianami).

§ 4

 1. Usługodawca zapewnia wsparcie Usługi w zakresie:
  • a. Serwisu typu Help desk (w trybie czas reakcji 1 dzień roboczy pod adresem e-mail admin@pozyskajdane.pl, czas naprawy błędu krytycznego 5 dni roboczych)
 2. Strony wyłączają rękojmię z tytułu niniejszej Umowy.
 3. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkodę polegającą na utraconych korzyściach. W pozostałych przypadkach odpowiedzialność odszkodowawcza Usługodawcy jest ograniczona do kwoty zapłaconego Usługodawcy przez Klienta wynagrodzenia netto.
 4. Usługodawca, dokłada starań by zapewnić najwyższą jakość świadczonych usług jednak z uwagi na uwarunkowania techniczne Usługodawca nie jest w stanie zagwarantować 100% skuteczności ekstrakcji danych gdyż ta zależy od czynników zewnętrznych w szczególności jakości plików będących przedmiotem ekstrakcji (rozdzielczość, rodzaj formatowania itp.)
 5. Z uwagi na powyższe przed zawarciem Umowy zaleca się skorzystanie z bezpłatnej wersji Demo celem ustalenia czy poziom usług świadczonych przez Usługodawcę jest zadowalający.

§ 5

 1. Usługodawca ma prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku gdy szkoda przewyższy wartość kary umownej.
 2. W razie naruszenia przez Klienta postanowień Umowy, Regulaminu, w tym warunków Licencji i/lub praw autorskich do bazy danych lub oprogramowania rezydującego na serwerze, Usługodawca może rozwiązać umowę z Klientem, bez wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym. Rozwiązanie umowy staje się skuteczne z chwilą złożenia Klientowi oświadczenia w tym zakresie – poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres wskazany przez klienta.
 3. Rozwiązanie umowy nie ogranicza uprawnień Usługodawcy do dochodzenia stosownego odszkodowania i/lub roszczeń związanych z naruszeniem Regulaminu w tym kar umownych.

§ 6

 1. Usługodawca świadczy niniejszą Usługę odpłatnie.
 2. Wynagrodzenie jest płatne za gotowość do świadczenia Usługi i płatne z góry.
 3. Strony ustalaną wysokość wynagrodzenia na kwotę zgodną z wybranym planem usług.
  • a. Usługobiorca wybrał pakiet usług ........... w cenie ........ zł netto.
 4. Przekroczenie liczby dokumentów lub użytkowników uprawnia Usługodawcę do żądania zapłaty dodatkowego wynagrodzenia zgodnego z cennikiem Usługodawcy.
 5. Usługodawca ma prawo do żądania odsetek za opóźnienia w płatnościach, a ponadto w przypadku opóźnienia przekraczającego 10 dni ma prawo wstrzymać świadczenie dostępu do Usługi. Z chwilą uregulowania należności wraz z odsetkami Usługodawca wznowi świadczenie usług bez dodatkowej opłaty.
 6. Zapłata wynagrodzenia następować będzie na podstawie dokumentu proforma.
 7. Usługa zostanie uruchomiona w momencie zaksięgowania wpływu na konto Usługodawcy.

§ 7

 1. Usługobiorca wyznacza następujące osoby do kontaktu:
  • a. ............................
  • b. ............................
 2. O ile strony inaczej nie postanowią umowa zostaje zawarta na czas niekreślony.
 3. Każda ze stron jest uprawniona do rozwiązania umowy za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego z zastrzeżeniem przypadków uprawniających Usługodawcę do natychmiastowego rozwiązania umowy wskazanych w Regulaminie i Umowie.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.) oraz przepisy kodeksu cywilnego.

§ 8

 1. Zawarcie umowy następuje poprzez jej akceptację i dokonanie płatności wskazanej w Umowie.
 2. Strony deklarują gotowość rozwiązywania ewentualnych sporów wynikłych ze świadczenia Usług przede wszystkim na drodze wzajemnego porozumienia.
 3. W razie niemożności dojścia do polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym dla wszelkich roszczeń wynikających z Usług jest Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

Oświadczam że zapoznałem się i akceptuję.

Data Umowa nie wymaga podpisu, z chwilą uiszczenia opłaty zostanie zawarta drogą elektroniczną.
_________________